< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu VPVB. Derīgo izraktenu ieguves teritorijas paplašināšanai paredzētās darbības smilts-grants un smilts atradnē “Atvari” Ventspils novada Ugāles pagastā. Nekustamais īpašums “Dziļie atvari” (zemes kadastra Nr. 9870 001 0105, zemes vienība ar kadastra Nr. 9870 vieta 001 0098).
PIELIKUMS