< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Sāk izmaksāt pabalstu politiski represētām personām

Līdz 30. novembrim Ventspils novada pašvaldība politiski represētām personām izmaksās pabalstu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā. Svētku pabalsts Latvijas Republikas proklamēšanas dienā tiek izmaksāts vienu reizi gadā novembra mēnesī politiski represētām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ventspils novada administratīvajā teritorijā.
Piešķirto pabalstu 30.00 eiro apmērā politiski represētās personas varēs saņemt bankas norēķinu kontā, bet kuriem nav bankas norēķinu konta  Sociālais dienests pabalstu piegādās mājās.
Pabalstu piešķir politiski represētām personām, pamatojoties uz 2014. gada 12. jūnija Ventspils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 9 ”Par Ventspils novada pašvaldības pabalstiem”.
Sociālais dienests sagatavo pabalsta saņēmēju sarakstu un pašvaldības datu reģistros pārbauda pabalsta saņēmēja personas datus. Ja persona nav reģistrēta Ventspils novada Sociālā dienesta reģistrā kā politiski represētā persona, tad jāiesniedz iesniegums un jāuzrāda politiski represētās personas apliecība.
Ņemot vērā epideminoloģisko situāciju valstī iesniegumu var iesniegt attālināti, tas ir, ievietot iesniegumu savā dzīvesvietas pagasta pārvaldes pastkastē vai parakstot ar drošu elektronisko parakstu sūtot uz e_pastu: [email protected]
Ventspils  novada pašvaldība materiālā atbalsta sniegšanai šogad atvēlējusi 2 490 eiro un plānots, ka palīdzību varēs saņemt 83 politiski represētās personas. Neskaidrību gadījumā informāciju var iegūt zvanot  savas dzīvesvietas sociālā darba speciālistam  (mājas lapas kontakti) www.ventspilsnovads_Sociālais dienests_kontakti.