< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Ventspils novada Ugāles Mūzikas un mākslas skola

Kontaktinformācija

Adrese: Ventspils novada Ugāles Mūzikas un mākslas skola,
“Bērnudārzs”, Ugāles pag., Ventspils novads, LV-3615.

Direktore Rasma Petmane,
tālr. 29486236,
skolas tālr. 29456235,
e-pasts: [email protected]
Pieņemšanas laiks – ceturtdienās no plkst. 15.00-18.00.

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

NOLIKUMS

UZŅEMŠANAS IESNIEGUMS

Aktuālā informācija Ugāles Mūzikas un mākslas skolas (MMS) audzēkņu vecākiem

1. Valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā no 13. marta līdz 14. aprīlim Ugāles MMS tiek noteikta sekojoša darba kārtība:
• skola ir atvērta darbdienās no plkst. 14.00 līdz 17.00;
• ieeja skolā atļauta tikai skolas darbiniekiem, bet audzēkņi un audzēkņu vecāki skolā ierodas, iepriekš sazinoties ar konkrētā mācību priekšmeta skolotāju vai skolas direktori (29456236);
• atcelti visi iepriekš plānotie skolas ārpusstundu pasākumi ar audzēkņu piedalīšanos;
• galvenās saziņas formas pedagogiem ar vecākiem ir E–klase, telefonsarunas, WhatsApp un īsziņas, skolas vadībai ar skolēnu vecākiem E-klase.
2. Vecāku loma attālinātā mācību procesa laikā:
• Sekot, lai audzēknis regulāri piedalās attālinātās mācīšanās procesā.
• Ja iespējams, nodrošināt skolēnam datoru un/vai telefonu ar interneta pieslēgumu. Ja tas nav iespējams, tad ziņot par to, lai mācību priekšmetu skolotāji varētu nodrošināt izdrukātus mācību materiālus.
• Nepieciešamības gadījumā Ugāles Mūzikas un mākslas skolā paņemt mācību materiālus.
• Informēt specialitātes skolotāju (mūzikā), nodaļas vadītāju (mākslā), ja bērns konkrētā dienā nevar piedalīties attālinātās mācīšanās procesā (veselības vai tehnisku iemeslu dēļ).
• Pārliecināties, ka audzēknim ir pieeja E-klasei (audzēknis zina savu lietotājvārdu un paroli). Paroli ir iespējams atjaunot, sazinoties ar Ugāles MMS E-klases virslietotāju Ilzi Babru (26024589).
• Pēc vajadzības sazināties ar priekšmetu skolotājiem, lai konsultētos par veicamajiem uzdevumiem.
3. Vecāku līdzfinansējuma (mācību maksas) apjoms un samaksas kārtība nemainās.

Ugāles Mūzikas un mākslas skolas direktore Rasma Petmane

Ventspils novada Ugāles Mūzikas un mākslas skola ir Ventspils novada domes izveidota profesionālās ievirzes izglītības iestāde profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmu īstenošanai.
Skola savu darbību sākusi 1990. gadā kā Ugāles Mūzikas skola, tajā mācās Ugāles un arī citu novada pagastu – Puzes, Ances un Usmas bērni. Skolas direktors no 1990. līdz 2004. gadam – Imants Budavs. Kopš 2004. gada Ugāles Mūzikas skolas direktore ir Rasma Petmane. Ar 2009. gada 1. septembri skola turpina savu darbību kā Ventspils novada Ugāles Mūzikas un mākslas skola.
Skolā īstenojamās programmas ir licencētas un akreditētas.
2007. gada aprīlī skola ieguva jaunas, plašākas mācību telpas mūzikas programmai Ugāles bērnudārza ēkā. Ar 2015. gada 1. septembri turpat jaunās telpās ienākusi arī mākslas programma. 2019./20. mācību gadā mūzikas programmās mācās 30 bērni, strādā 8 pedagogi. Pašlaik skola piedāvā apgūt klavierspēli, vijoles, kā arī pūšamo instrumentu spēli (flautu, saksofonu, trompeti, trombonu, eifoniju). Izglītības programmā “Vizuāli plastiskā māksla” mācās 44 bērni, strādā pieci skolotāji.

Pakalpojumu izcenojumi

Mazā zāle 5,80 eiro/h bez PVN.
Klases telpa 3,54 eiro/h bez PVN.

Nomājot vienā iestādē divas vai vairākas iznomājamās platības vienlaicīgi, tiek piemērota 25% atlaide.
Nomājot telpas bērnu un jauniešu interešu izglītības organizētām nometnēm, tiek piemērota 35% telpu nomas atlaide.