< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

VIDUSSKOLA

Kontaktinformācija

Adrese: Skolas iela 5A, Ugāles pag., Ventspils novads, LV- 3615,

tālr. 63607785,
e-pasts: [email protected]
Direktores p. i. Dana Šimpermane, tālr. 22074975.
Direktores vietniece audzināšanas jomā Anda Aumale, tālr. 22074974.
Direktores vietnieks izglītības jomā Guntis Mačtams, tālr. 29521719.
Sociālais pedagogs Gunita Ķirse, tālr. 26125810.
Skolas psihologs Agita Lauska, tālr. 25626230.
Saimniecības pārzine Dzintra Rutule, tālr. 22074971.
Lietvede Lolita Lodiņa, tālr. 22074973.

Administrācijas un personāla pieņemšanas laiki

Plašāka informācija par vidusskolu www.uvsk.lv

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

2018./2019. mācību gadu Ugāles vidusskolā uzsāka 196 skolēni: 4 sākumskolas, 5 pamatskolas un 3 vidusskolas klašu komplektos. Skolā audzināšanas un mācību procesu nodrošina 37 pedagogi. Skolā katru dienu darbojas bibliotēka, no plkst. 13.00-17.00 darbojas bērnu rotaļu grupa.

Interešu izglītības pulciņi un individuālās nodarbības

2.–4., 5.–9. klašu koris;
1.–4., 10.–12. klašu ansamblis;
1.–9. klašu keramikas pulciņš;
1.–4.klašu sporta deju – ritmikas pulciņš;
5.–9. klašu kokapstrādes pulciņš;
1.–4., 5.–9., 10.–12. klašu tautas deju pulciņš;
2.–5. klašu vides pētnieku pulciņš;
2.–7. klašu floristikas pulciņš;
1.–4.; 5.–9. klašu futbola pulciņš;
Jaunatnes informātikas līdzekļi (jaunie žurnālisti);
Tehniskā grafika (10.–12. klase);
Biznesa simulācijas spēle TITAN (10.–12. klase);
Skolēnu mācību uzņēmumi (10.–12. klase);
Jaunsardze 4.–12. klasēm;
5.–12. klašu retorikas pulciņš;
Skolēnu pašpārvalde (5.–12. klase).

Ikvienam pagasta iedzīvotājam ir iespēja

Bez maksas izmantot trenažieru zāles pakalpojumus;
Ceturtdien vakaros apgūt angļu valodu;
Pirmdien un ceturtdien vakaros plkst. 19.00 darboties veselības vingrošanas grupā;
Otrdien vakaros plkst. 18.00 dejot līnijdejas;
Trešdien vakaros plkst. 19.30 dejot balles/sarīkojumu dejas.

Telpu nomas un naktsmītņu maksas pakalpojumi

Aktu zāle 10,27 eiro/h bez PVN.
Nomājot divas vai vairākas iznomājamās platības vienlaicīgi tiek piemērota 25% atlaide.
Naktsmītņu pakalpojumi attiecas tikai uz nometņu dalībniekiem un pašvaldības objektos nodarbinātajiem remontstrādniekiem.
Nomājot telpas organizācijām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma statuss tiek piemērota 60% atlaide.

No telpu nomas un naktsmītņu pakalpojumu maksas atbrīvoti
Ventspils novada pašvaldības organizētie pasākumi,
Ventspils novada dibinātu budžeta iestāžu organizētie pasākumi, kuri saskaņoti ar iestādes vadītāju,
Ventspils novadā reģistrētu sabiedriskā labuma organizāciju rīkotie labdarības un bezpeļņas pasākumi.
Ventspils novada iedzīvotāji sporta zāles sporta aktivitātēm izmanto bez maksas, apmeklējumu saskaņojot ar iestādes vadītāju vai pagasta sporta organizatoru.