< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

VIDUSSKOLA

Kontaktinformācija

Adrese: Skolas iela 5A, Ugāles pag., Ventspils novads, LV- 3615,

tālr. 63607785,
e-pasts: [email protected]
Direktore Dana Šimpermane, tālr. 28806603.
Direktores vietnieces audzināšanas jomā Zanda Blumfelde, tālr. 26474577; Ingra Zaļkalne, tālr. 28322599.
Direktores vietnieki izglītības jomā Guntis Mačtams, tālr. 29521719; Zinta Dāvida, tālr. 28637600.
Sociālais pedagogs Gunita Ķirse, tālr. 26125810.
Skolas psihologs Kristīne Strazdiņa, tālr. 26588173.
Saimniecības pārzine Jolanta Krūmiņa, tālr. 29186138.
Lietvede Lolita Lodiņa, tālr. 22074973.

Plašāka informācija par vidusskolu www.uvsk.lv

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS
NOLIKUMS

2020./2021. mācību gadu Ugāles vidusskolā uzsāka 207 skolēn 13 klašu komplektos. Skolā audzināšanas un mācību procesu nodrošina 36 pedagogi. Skolā katru dienu darbojas bibliotēka.
Otrdien, trešdien un ceturtdien no plkst. 13-17 darbojas bērnu rotaļu grupa.

Interešu izglītības pulciņi un individuālās nodarbības

2.–4., 5.–9. klašu koris;
1.–4., 10.–12. klašu ansamblis;
1.–9. klašu keramikas pulciņš;
1.–4.klašu sporta deju – ritmikas pulciņš;
5.–9. klašu kokapstrādes pulciņš;
1.–4., 5.–9., 10.–12. klašu tautas deju pulciņš;
2.–5. klašu vides pētnieku pulciņš;
2.–7. klašu floristikas pulciņš;
1.–4.; 5.–9. klašu futbola pulciņš;
Jaunatnes informātikas līdzekļi (jaunie žurnālisti);
Tehniskā grafika (10.–12. klase);
Biznesa simulācijas spēle TITAN (10.–12. klase);
Skolēnu mācību uzņēmumi (10.–12. klase);
Jaunsardze 4.–12. klasēm;
5.–12. klašu retorikas pulciņš;
Skolēnu pašpārvalde (5.–12. klase).

Ikvienam pagasta iedzīvotājam ir iespēja

Bez maksas izmantot trenažieru zāles pakalpojumus;
Ceturtdien vakaros apgūt angļu valodu;
Pirmdien un ceturtdien vakaros plkst. 19.00 darboties veselības vingrošanas grupā;
Otrdien vakaros plkst. 18.00 dejot līnijdejas;
Trešdien vakaros plkst. 19.30 dejot balles/sarīkojumu dejas.

Telpu nomas un naktsmītņu maksas pakalpojumi

Aktu zāle 10,27 eiro/h bez PVN.
Nomājot divas vai vairākas iznomājamās platības vienlaicīgi tiek piemērota 25% atlaide.
Naktsmītņu pakalpojumi attiecas tikai uz nometņu dalībniekiem un pašvaldības objektos nodarbinātajiem remontstrādniekiem.
Nomājot telpas organizācijām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma statuss tiek piemērota 60% atlaide.

No telpu nomas un naktsmītņu pakalpojumu maksas atbrīvoti
Ventspils novada pašvaldības organizētie pasākumi,
Ventspils novada dibinātu budžeta iestāžu organizētie pasākumi, kuri saskaņoti ar iestādes vadītāju,
Ventspils novadā reģistrētu sabiedriskā labuma organizāciju rīkotie labdarības un bezpeļņas pasākumi.
Ventspils novada iedzīvotāji sporta zāles sporta aktivitātēm izmanto bez maksas, apmeklējumu saskaņojot ar iestādes vadītāju vai pagasta sporta organizatoru.