< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Par novada Teritorijas plānojuma grozījumu publisko apspriešanu

Par novada Teritorijas plānojuma grozījumu publisko apspriešanu

2022-03-18, 07.50
Saskaņā ar Ventspils novada domes 24.02.2022. lēmumu (protokols Nr.15, 5.§) “Par Ventspils novada teritorijas plānojuma grozījumu 2.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai nodota Ventspils novada teritorijas plānojuma 2014.–2026. gadam grozījumu 2.0 redakcija. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2022. gada 10. marta līdz 2022. gada 31. martam. Publiskās apspriešanas laikā ar teritorijas plānojuma grozījumu 2.0 redakciju un vides pārskata projektu iespējams iepazīties: Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:
  • gada 23. martā, plkst. 15.00 Sabiedriskajā centrā Skolas ielā 8, Ventavā, Vārves pagastā, Ventspils novadā, LV-3623;
  • gada 23. martā, plkst. 18.00 Tārgales pamatskolā, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621.
Publiskais pasākums noritēs atbilstoši MK 28.09.2021. noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, lūdzam būt saprotošiem un ievērot minētās prasības. Klātienes pasākumu var apmeklēt personas, kuras ir vakcinējušās pret Covid-19 vai pēdējā pusgada laikā pārslimojušas Covid-19, (pie ieejas uzrādot derīgu Covid-19 sertifikātu, pārslimošanas sertifikātu un personas apliecinošu dokumentu). Publiskās apspriešanas laikā apmeklētājus pieņem un papildus informāciju par Ventspils novada teritorijas plānojuma 2014.–2026. gadam grozījumu redakciju un Vides pārskatu iespējams iegūt sazinoties ar Ventspils novada pašvaldības attīstības plānošanas speciālisti Ivetu Straumi (tālr. 26678959, e-pasts: [email protected] ). Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt:
  • pa pastu (pasta zīmogs līdz 31.03.2022.), adresējot Ventspils novada pašvaldībai Skolas ielā 4, Ventspilī, LV-3601.
  • elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu [email protected] .
  • elektroniski portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23039 sadaļā “Iesniegt priekšlikumu”.
  • klātienē – Ventspils novada pašvaldības ēkā Skolas ielā 4, Ventspilī, vai jebkurā pagasta pārvaldē to darba laikā.